Plani i aktivitetit ne kuader shkolle si qender komunitare

Shkolla Profesionale “Ali Myftiu”

TEMA:Bashkepunimi Shkolle Profesionale – Biznes

Aktivitet i kryer me klasat maturante ,dega SHMT ,me perfaqsues te biznesit te Mercedes-Benz, Volswagen, Citroen.

HAPI KONKRET REZULTATI PRITUR (PRODUKTI) KUSHTET PARAPRAKE REALIZUESIT AFATI KOHOR
VEREJTJE

1.Zgjedhja e mesimdhenesve
Zgjedhja e nje mesimdhenesi nga secila klase
* Takim me mesimdhenesit
*Mendime te shkruara per aktivitete te perbashketa
Web faqet shkolles,biznesit
1.–5.
nëntor.

2 .Ndarja e hapesires dhe mjediseve
Nje hapesire ne shkolle me 3 kompjutera
*Lidhje e pandërprerë e internetit dhe
*Video/audio (skype)
web faqet e mesimdhenesve dhe bizneseve
10.–20. nëntor.

3. Zgjedhja e nxenesve
Nga 12 nxenes nga secila klase
* Kriteri për zgjedhje te nxenesve ftesë për
* Pjesëmarrje
* Paraqitje nga nxënës me rekomandime nga mësimdhënësit mesimdhenesit e zgjedhur
10.–20. nëntor.

4. Vendosja e kontaktit
Njohja mes tyre (nxenes – biznes )
* Video/audio (skype),web,email,etj. mesimdhenesit e zgjedhur
1.–10. dhjetor

5. Zgjedhja e temës
së projektit
Përcaktimi i përbashkët i
temës me marrëveshje
(nga vetë nxënësit)
*Lista të veçanta të temave profesionale
*Video/audio lidhja mësimdhënësit dhe nxënësit e zgjedhur
10.–20. dhjetor.

6. Planifikimi i realizimit
Plan i adaptuar për punë me detyra, afate dhe takime
* Tabela të caktuara veprimtarie për detyra të veçanta
* Video/audio lidhje mësimdhënësit dhe nxënës e zgjedhur
Perfaqsuesit e biznesit
1.shkurt–30.prill.

7. Realizimi i projektit
Realizimi i së paku 6 takimeve të ndara (me nxenesit e dy klasave) dhe 6 “takime të
përbashkëta” ( me të gjithë nxënësit e perfaqsues te biznesit)
*Hapsira per kompjuter dhe internet
*Video/audio lidhje mësimdhënësit dhe nxënësit e zgjedhur perfaqsues biznesi
1.–15. maj

8. Prezentimi i projektit të përfunduar
Organizimi nga 1 aktiviteti për “Prezentim të projektit” para drejtorisë se shkolles,
kolegëve,bashkëpjesëm arrësit dhe i prindërve si dhe perfaqsuesve te biznesit ne qytet *Postera,fletepalosje dhe materiale tjera që e prezentojnë procesin dhe produktin
*Ftesa për ngjarjen
*Hapësira dhe paisja Videoprojektor

mësimdhënësit dhe nxënësit e zgjedhur

15-20 Maj

Pergatiti PLANIN E AKTIVITETIT / Ing. VOJSAVA DELILAJ /