Bazat e kërkesave (Queries)

Struktura e mësimit 2.4 TIK

  - koncepton query-t në Access,
  - krijon query;
  - përcakton kriteret në varësi të query-t;
  - modifikon fushat e query-it.
query, fusha/ atribute, shprehje.
Duke supozuar se kemi databazën e shkollës sonë, krijoni 4 kërkesa që mund të gjeni nga të dhënat.
Krijon query për databazën në Access, përcakon kriteteret si dhe aftësohet në modifikim e query-ve të krijuara.
  1. Përse shërben një query?
  2. Si bëhet krijimi dhe modifikimi i një query?
  3. Ndërtoni një query e cili afishon emrat dhe datëlindjen e nxënësve.
  4. Shtoni një fushë nga tabela tab_nxënësit në rrjetën e BE.
  5. Cili është roli i vendosjes së një kriteri?
  6. Pas ndërtimit të një query vendosni kritere të ndryshme në fusha të ndryshme dhe shikoni ndryshimet në rezultate.

2.4 Bazat e kërkesave (Queries). Përcaktimi dhe vendosja e kritereve

Krijimi i një Query
Për të krijuar një query kryejmë hapat e mëposhtëm:
1. Në tab-in Create, klikojmë Query Wizard në rubrikën Queries
2. Në dritaren New Query, zgjedhim Simple Query Wizard
3. Përcaktojmë emrin e tabelës ose query-it nga e cila do të marim të dhënat
4. Zgjedhim fushat që duam të shfaqim në query dhe klikojmë Next
5. Shkruajmë emrin e query-it
6. Klikojmë njërin nga opsionet: për të hapur query-in e për të parë të dhënat ose për ta modifikuar
atë.

query thjeshte

Klikojmë butonin Run për ta ekzekutuar atë dhe kemi:

query afishim

Krijimi i query-it në design view

query 2

Shtimi, fshirja dhe riorganizimi i fushave në query
Mbasi kemi zgjedhur fushat është e thjeshtë të bëhet riorganizimi ose fshirja e tyre. Për të fshirë një fushë thjesht klikojmë tek selektori i fushës.
Përcaktimi dhe vendosja e kritereve në query

gjiniagjinia afishim

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4tik