DITAR I NJE ORE MESIMORE

Lenda:Diagnostikimi parregullsive ne mjetet e transportit
Klasa: XIII-A SHMT
Mesuesi lendes Ing.Vojsava Delilaj
Tema e re :Diagnostikimi parregullsive te sistemit te ushqimit te motorrit.
( 1 ore mesimore)
OBJEKTIVAT E TEMES:
Ne temen e re te mesimit, “Diagnostikimi parregullsive te sistemit te ushqimit te motorrit”,te kapitullit IV “Diagnostikimi I parregullsive te mekanizmave dhe sistemeve te motorrit”,vlejne te permenden edhe njehere objektivat e vleresimit sipas niveleve te nxenesve te kesaj klase.Pra nxenesi:
1.OBJEKTIVA TE VLERESIMIT MINIMAL:
* tregon menyrat e diagnostikimit te elementeve perberes te sistemit te ushqimit te motorrit ne teresi.
* pershkruan tre sistemet e kontrrollit elektronik,te ajrit,te gazeve dhe te lendes djegese.
2. OBJEKTIVA TE VLERESIMIT MESATAR:
* percakton elementet e sistemeve te kontrrollit elektronik,qe diagnostikohen me kompjuter.
* paraqet skematikisht sistemet e kontrrollit elektronik te sistemit te ushqimit
3.OBJEKTIVA TE VLERESIMIT MAKSIMAL:
* Analizon referencat e tensionit ne elementet elektronike te qarqeve kompjuterike te sistemit te ushqimit.
* Argumenton perdorimin e testerave perkates,ne testimin e elementeve elektronike te qarqeve kompjuterike,te sistemit te ushqimit te motorreve.

I. Parapergatitja per temen e re te mesimit ( 10 minuta)
Metoda e perdorur BRAIMSTORMING
– Njohuri te pergjithshme mbi Sistemin e ushqimit me kontrroll elektronik te motorreve te mjeteve te transportit.
-Avantazhet e kontrrollit elektronik
– Veçorite e secilit sistem ushqimi
-Paraqitja skematike e secilit system ushqimi.
2.Zhvillimi I temes se re ( 25 minuta)