Drejtimi Profesional SHERBIME MJETESH TRANSPORTI

Shkolla e Mesme Profesionale “ Ali Myftiu “ Elbasan Viti shkollor 2016-2017

Drejtimi Profesional SHERBIME MJETESH TRANSPORTI Niveli I
Mesuesi:Ing.Vojsava Delilaj
Programi i mesimdhenies i Lendes Profesionale:Elektroteknike dhe elektronike ne mjetet e transportit.Kodi: L -11 – 076 – 09

Klasa 11- 68 ore mesimore.

1.Hyrje ne Elektrotekniken e mjeteve te transportit ( 2 ore T)

Çeshtjet:
– Njohuri te pergjithshme mbi elektrotekniken
– Rendesia e saj ne zhvillimin ekonomik
Objektivat: Te shpjegoje rolin e elek.teknikes ne mjete transporti.
Metodat mesimore:leksion
Instrumentat e vleresimit: Pyetje pergjigje
Kerkesa per realizim:internet

2.Madhesite elektrike dhe matja e tyre (3 ore T)

Çeshtjet:
– Madhesite elektrike ,simbolet e njesia matese e tyre.
-lidhja midis madhesive elektrike
-Instumentat mates, voltmetri,ohmetri. ampermetri ,multimetri
Objektivat: Te tregoje kuptimin e madhesive elektrike si dhe te dalloje instrumentat mates te tyre
Metodat mesimore:Diskutim & Demostrim
Instrumentat e vleresimit: Pyetje pergjigje vezhgim
Kerkesa per realizim:
Manuale
Internet
instrumenta mates te madhesive te ndryshme elektrike

3. Percjellesit dhe Izolatoret
(2 ore T)
-Njohuri mbi percjellesit ,qe perdoren ne automobila.
-Izolatoret e rrymes elektrike dhe llojet e tyre.

Te dalloje percjellesit nga izolatoret
Te tregoje llojet e percjellesave qe perdoren ne automobil. Leksion
demostrim Pyetje pergjigje me goje Manuale
Internet
Percjelles te ndryshem e izolatore
4. Efektet e rrymes elektrike
(2 ore T )
-Efektet e rrymes elektrike ne percjellesa e qarqe elektrike.
-Efektet e rrymes elektrike ne paisje
elektrike ne automobil

Te tregoje efektet e rrymes elektrike ne percjellesa,qaeqe elektrike e paisje
Diskutim
Pune individuale

Pyetje pergjigje me goje e me shkrim manuale
kataloge
5. Rreziqet dhe mbrojtja nga rryma elektrike
( 2 ore T )
-Rreziqet qe paraqet ne automobil, RR.elektrike.
-Masat per mbrojtje nga RR. elektrike ne automobil .

Te tregoje rreziqet dhe masat qe merren per mbrojtje. Diskutim
Pune individuale
detyre manuale te sigurimit teknik ne automobil.
6. Elementet e llojet kryesore te skemave elektrike
( 6 ore T ) – Qarqet e thjeshte elektrik,elementet e nje qarku
-Paraqitja skematike e nje qarku te thjeshte elektrik
-Skema te lidhjes ne seri
-Llogaritja e I,U,R ne lidhjet ne seri
-Skema e lidhjes ne paralel
-Llogaritja e I,U,R ne lidhjen ne paralel 1

Te dalloje elemente te ndryshem te skemave elektrike.Te skicoje lidhje ne seri e ne paralel. Leksion
Pune ne grupe e pune individuale Vezhgim detyre. elemente te skemave elektrike,skema te lidhjeve te ndryshme ne seri e paralel
7. Zbatime te Ligjit te Ohmit
( 2 ore T + 1 D)
-Ligji i Ohmit per nje pjese te qarkut.
-Zbatime ne ushtrime te Ligjit Ohmit
-DETYRE KONTRROLLI
Te zbatoje Ligjin e Ohmit per nje pjese qarku dhe per gjithe qarkun. pune ne grup dhe individuale Detyre me shkrim
vezhgim skema te ndryshme qarqesh te thjeshte elektrike
8. Elektromagnetizmi e Induksioni elektromagnetik ( 4 ore T )
-Njohuri mbi manjetizmin.Manjetet
-Fusha magnetike dhe kuptimi i saj
-Shprehja e Induksionit elektromagnetik
-Induksioni manjetik ne el.ndryshem e paisje te automobilit.
Te tregoje kuptimin e elektromagnetizmit si dukuri e te induksionit elektromagnetik. demostrim, pune ne grupe Vezhgim
Pyetje pergjigje Manuale
Internet Auto2010El magnete te ndryshem
9. Çelesat
( 2 ore T)
-Çelesat,elemente te qarkut elektrik
-Çelesa te ndryshem qe perdoren ne paisjet e qarqet elektrike te automobilit
Te tregoje rolin e çelesave ne qarqet elektrike. demostrim, pune ne grupe vezhgim Manuale
çelesa te ndryshem elektrike
10. Rezistencat
( 2 ore T )
-Roli i rezistencave ne qarqet elektrike
-Rezistenca te aplikuara ne paisje te ndryshme elektrike te automobilit.
Te tregoje rolin e rezistencave ne qarkun elektrik dhe vendosjen e tyre. diskutim, demostrim Pyetje pergjigje
vezhgim rezistenca te ndryshme
kataloge
11. Bobinat
( 2 ore T )
– Qellimi perdorimit bobinave ne automobil,si pjese elektrike e qarqeve elektrike
-Parimi i punes dhe ndertimi i tyre,simboli,paraqitja skematike.
Te tregoje qellimin e perdorimit te bobinave.
Te tregoje parimin e punes dhe ndertimin e bobinave. diskutim
demostrim Pyetje pergjigje
vezhgim Bobine
kataloge

12. Kondensatoret
( 2 ore T)
-Qellimi i perdorimit kondensatoreve,si pjese elektrike
-Kondensatori ne skema te ndryshme elektrike.
Te tregoje qellimin e perdorimit kondensatoreve. leksion
demostrim Pyetje pergjigje
vezhgim Internet
kondensator, skema te ndryshme elektrike
13. Ndriçuesit e Sinjalizuesit
( 2 ore T + 1 ore D.K )
-Llojet e ndricuesave ne automobil
-Llojet e sinjalizuesve ne automobil
-DETYRE KONTRROLLI
Te tregoje sinjalizuesaT e ndricuesaT ne automobil,si dhe emertimet e tyre. Leksion
Pune ne grup e individuale Pyetje -pergjigje me goje e me shkrim Skema te ndryshme elektrike te sistemit te ndicim sinjalizimit ne automobil
14. Pajisjet treguese te parametrave.
( 3 ore T )
– Aparatet magnetike, bimetalike
( termike),paneli i aparateve.
– Aparatet e informacionit baze dhe aparatet e tjera.
– Indikatoret dhe aparatet e paralajmerimit
Te tregoje qellimin e perdorimit te paisjeve treguese te parametrave ne automobil
Te pershkruaje ndertimin e funksionin e tyre. Leksion
Demostrim
Pyetje pergjigje me goje
vezhgim
Manuale

internet
15. Pajisjet mbrojtese (siguresat dhe automatet)
( 3 ore T ) -Qellimi perdorimit te siguresave ne automobil,llojet e tyre
– Paneli i siguresave ne automobil
– Qellimi i perdorimit te automateve ne automobil,llojet e tyre 1
Te tregoje qellimin e perdorimit te paisjeve mbrojtese ne automobil
dhe llojet e tyre Leksion
Demostrim Vezhgim
Pyetje pergjigje me goje Manuale
Internet
Siguresa te ndryshme
16. Paisjet e komutimit,komandimit dhe rregullimit.
( 3 ore T )
– Qellimi perdorimit te paisjeve te komutimit ne automobil,llojet
– Qellimi perdorimit te paisjeve te komandimit ne automobil,llojet
– Qellimi perdorimit paisjeve te rregullimit ne automobil,llojet

Te tregoje qellimin e perdorimit te paisjeve te komutimit,komandimit e rregullimit
Te pershkruaje ndertimin e tyre. Leksion
demostrim Pyetje pergjigje Manuale
Internet
Paisje te ndryshme
17. Transformatoret.
( 3 ore T )
– Qellimi i perdorimit te transformatoreve,llojet e tyre
– Ndertimi e funksionimi i transformatoreve
– Llojet e punimeve te transformatorit.
Te tregoje qellimin e perdorimit te transformatoreve,llojet e tyre
Te pershkruaje parimin e tij te punes dhe llojet e punimit Leksion
Pyetje te hapura e te mbyllura Pyetje pergjigje me goje Manuale
internet
18. Motorret sinkrone dhe asinkrone.
( 2 T + 1 P + 1 D )
– Motorret sinkrone e asinkrone,parimi i punes i tyre
– Ndertimi e funksionimi i motorreve sinkrone e asinkrone
– Perseritje e temave 1 – 5
– DETYRE KONTRROLLI
Te tregoje qellimin e perdorimit te rrotave te mjetit.
Te pershkruaje ndertimin e nje rrote
Te listoje llojet e gomave qe perdoren ne mjetet e transp.automobilistik. Leksion
Demostrim
Pune individuale Vezhgim
Pyetje pergjigje me goje e me shkrim
Manuale
internet
19. Gjeneratoret.
( 2 ore T )
– Qellimi i perdorimit te gjeneratoreve ne automobil,llojet e tyre,parimi punes
– Ndertimi e funksionimi i gjeneratoreve,Alternatori

Te tregoje qellimin e perdorimit te gjeneratoreve ne automobil
Te krahasoje dinamon me alternatorin
Leksion
Rast studimor

Pyetje pergjigje me goje
Manuale
internet
20. Akumulatoret.
( 2 ore T )
– Bateria akumulatoreve ne automobil,qellimi perdorimit,parimi punes
– Ndertimi akumulatoreve,reaksionet e shnderrimit te energjise elektrike ( te ngarkimit e shkarkimit )
Te tregoje qellimin e perdorimit te akumulatoreve ne automobil
Te pershkruaje parimin e punes dhe ndertimin e tyre
Te argumentoje reaksionet e shnderrimit te Eel. ne to Leksion
Pune individuale Pyetje pergjigje me goje e me shkrim Manuale
internet
21. Hyrje ne elektronike.
( 2 ore T )
– Rendesia elektronikes dhe roli i saj sot ne zhvillimin ekonomik
– Çfare studion elektronika,fusha e saj e perdorimit

Te tregoje rolin e elektronikes kudo ne jeten e perditshme. leksion Pyetje pergjigje Manuale
Internet Auto2010El
22. Gjysempercuesit.
( 2 ore T)
– Materialet ½ percjelles. ½ percjellesit p e n
– Kalimi p – n dhe polarizimi i kundert p – n
Te tregoje qellimin e perdorimit te ½ percjellsave ne skemat e ndryshme elektronike ne automobil Leksion Pyetje pergjigje me goje Manuale ,elemente ½ percues
23. Elementet e qarqeve elektronike.
( 3 ore T )
– Diodat si element ½ percues,dioda Zener
– Tranzistori si element elektronik,llojet
– Tiristori,si element elektronik

Te tregoje qellimin e perdorimit te elementeve te qarqeve elektronike ne automobil leksion
demostrim Pyetje pergjigje vezhgim Dioda,tranzistore
tiristore
24. Skemat baze me gjysem percues.
( 4 ore T )
– Skemat baze me ½ percjelles, ne sistemet e ngarkimit te rrymes alternative,ne sistemin e ndezjes e te leshimit te motorrit.
– Skemat baze me ½ percues ne sistemin e kontrrollit te levizjes ( spiuni )
– Skemat baze me ½ percues te ventilatorit ftohes elektrik te motorrit.
– Skemat baze me ½ percues ne sistemet ndihmese te automobilit.

Te tregoje qell.perdorimit te skemave me ½ percues ne sisteme te ndryshem ne aotomobil.
Te pershkruaje secilin skeme baze.
Debat
Pune individuale e ne grup
Pyetje pergjigje me goje
detyre
Manuale mjetesh transp.te ndryshme.
Internet
Skema elektronike.
25. Qarqet e integruar dhe te printuar.
( 1 ore T + 1 D.K )
– Qarqet e integruara e te printuara, si element elektronik ne skemat elektronike ne automobil
– DETYRE KONTRROLLI
Te tregoje qellimin e perdorimit te qarqeve te integruar e te printuar ne skemat elektronike ne automobil.
Te analizoje secilin prej tyre. Pune ne grupe
diskutim Vezhgim
Pyetje pergjigje me goje e me shkrim Internet
Skema elektronike

Pergatiti Planin Mesimdhenes
Ing.Vojsava DELILAJ