Libri Digjital

Gjuha Shqipe 3

  Dita e parë e shkollës (flasim)
  Nga ditari i një nxënësi (lexojmë)
  Dallojmë tekstin dhe fjalinë (njohuri gjuhësore)
  Shkruajmë tekste (shkruajmë)
  Sëmundja e televizorit (lexojmë)
  Teksti dhe paragrafi (njohuri gjuhësore)
  Biografia e Nënë Terezës (dëgjojmë)
  Paske vënë syze! (lexojmë)
  Shkruajmë tregimin sipas strukturës (shkruajmë)
  Lugina e dinozaurve (lexojmë)
  “Të njohim më nga afër njëri-tjetrin (flasim)
  Fjalia dëftore dhe pyetëse (njohuri gjuhësore)
  Përemri pronor (morfologji))
  Stërgjyshi i Arianës (lexojmë)
  Rendi i fjalëve në fjalinë dëftore dhe në fjalinë pyetëse (njohuri gjuhësore)
  Një çudi me telefonin (lexojmë)
  Fjalia nxitëse (njohuri gjuhësore)
  Bubi dhe ketrushët (dëgjojmë)
  Vajza që dhuroi fustanin (lexojmë)
  Fjalia dëshirore (njohuri gjuhësore)
  SuperTGV, treni që fluturon mbi shina (lexojmë)
  Si të zbukurojmë klasën (shkruajmë)
  Rrepa (lexojmë)
  Fjalia mohore dhe pohore (njohuri gjuhësore)
  Luajmë me role përrallën “O burra, ta nxjerrim jashtë!” (flasim)
  Shkrimi i fjalëve mohuese nuk dhe s’ (njohuri gjuhësore)
  Legjendë (dëgjojmë)
  Gjeli dhe dhelpra (lexojmë)
  Grupi emëror i kryefjalës dhe grupi i kallëzuesit (njohuri gjuhësore)
  Shkruajmë një njoftim (shkruajmë)
  Pjesët kryesore të fjalisë. Kryefjala dhe kallëzuesi (njohuri gjuhësore)
  Cinxëri dhe milingona (lexojmë)
  Shkruajmë një kërkesë (shkruajmë)
  Si ta gjesh kohën?! (lexojmë)
  Fjalët plotësuese të grupit foljor të kallëzuesit (njohuri gjuhësore)
  Ç’ëndërrojnë vogëlushët! (dëgjojmë)
  Në bibliotekën e shkollës (shkruajmë)
  Struktura e fjalisë së thjeshtë. Fjalia më e vogël (njohuri gjuhësore)
  Stinët lavdërohen (lexojmë)
  Gjykojmë për stinët (shkruajmë)
  Dimri (lexojmë)
  Stina e dimrit (flasim)
  Zhvendosim fjalët dhe grupet e fjalëve në fjali (njohuri gjuhësore)
  Zbukurojmë pemën e Vitit të Ri (shkruajmë)
  Letër zotit Skip (lexojmë)

Arti pamor 7

Gjuha Shqipe 7

  Bisedojmë rreth pushimeve (flasim)
  Rrëfime personale (dëgjojmë)
  Teksti letrar dhe joletrar (lexojmë)
  Grupet e zanoreve dhe diftongjet në gjuhën shqipe (fonetikë)
  Theksi i fjalës dhe i fjalisë (fonetikë)
  Enciklopedia (lexojmë)
  Fabula (lexojmë)
  Dëgjimi i fabulave (dëgjojmë)
  “Shtatë vëllezërit ”, nga populli (lexojmë)
  Të shkruajmë një përrallë (shkruajmë)
  “Prometeu”, Eskili - përshtatje (lexojmë)
  Klasat e fjalëve (morfologji)
  “Besa e Kostandinit”, M. Kuteli (lexojmë)
  Dёgjimi i pёrrallёs (dëgjojmë)
  Emri dhe karakteristikat e tij (morfologji)
  Trajta dhe lakimi i emrave (morfologji)
  “Gjeniu i vogël”, S. Cvajg (lexojmë)
  Eseja (lexojmë)
  “Ca këshilla mbi artin e të shkruarit”, F. Konica (lexojmë)
  Të shkruajmë ese (shkruajmë)
  Mbiemri (morfologji)
  Shkallët e mbiemrit (morfologji)
  Letra formale (lexojmë)
  “Athinaja”, Letërsi gojore (dëgjojmë)
  Përemri dhe llojet e tij (morfologji)
  Trajtat e shkurtra dhe të bashkuara të përemrit vetor (morfologji)
  Folja në mënyrën kushtore (morfologji)
  “Gjaku i arbërit”, F. Kraja (lexojmë)
  Mënyra habitore (morfologji)
  A jam dëgjues i mirë? (dëgjojmë)
  Mënyra dëshirore dhe urdhërore (morfologji)
  “Ishuj në qiell”, A. Klark (lexojmë)
  “Çapkën i madh ky Tom Sojeri”, M. Tuein (lexojmë)
  Format e pashtjelluara të foljes (morfologji)
  Teksti udhëzues (lexojmë dhe shkruajmë)
  Rëndësia e lojërave (flasim)
  “Mëngjes”, L. Poradeci (lexojmë)
  Lidhëzat dhe llojet e tyre (morfologji)
  Llojet e lidhëzave bashkërenditëse e nënrenditëse (morfologji)
  Pasthirrmat (morfologji)
  Pjesëzat (morfologji)
  “Vrarja e ndërgjegjes”, A. Nesin (lexojmë)
  Autobiografia (lexojmë dhe shkruajmë
  Përdorimi i pikës, presjes dhe pikëçuditëses në llojet e ndryshme të fjalive (drejtshkrim)
  Përdorimi i shumëpikëshit dhe i apostrofit (drejtshkrim)

Histori 7

  1.1 Humanizmi
  1.2 Rilindja europiane
  1.3 Humanistët shqiptarë
  1.4 Veprimtari praktike: Vizitë në Muze - Kontributi i Humanistëve shqiptarë në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare
  1.5 Europa drejt njohjes së “Botës së Re”
  1.6 Ndikimi i zbulimeve gjeografike në kulturën dhe shkencën e kohës
  1.7 Veprimtari praktike: Zbulimi i kontinentit Afrikan
  1.8 Veprimtari praktike: Zbulimi i Australisë
  1.9-1.10 Projekt: Marko Polo - frymëzues i zbulimeve të “Botës së Re”
  1.11 Përsëritje I
  1.12 Ndryshimet fetare në Europë
  1.13 Përhapja e protestantizmit
  1.14 Reformacioni katolik ose kundërreforma
  1.15 Perandoria Osmane dhe Europa
  1.16 Shoqëria, arti dhe kultura në shek. XVI-XVII
  1.17-1.18 Veprimtari praktike: Gjendja fetare e shoqërisë shqiptare në shekujt XVI - XVII. Ndikimi i kulturës osmane në kulturën shqiptare
  1.19 Veprimtari praktike: Toleranca fetare në shoqërinë shqiptare
  1.20 Veprimtari praktike: Ndërtimi i një fotoekspozite - Aspekte të artit, kulturës dhe arsimit në Shqipëri gjatë shekujve XVI-XVII
  1.21 Përsëritje II
  2.1 Kolonizimi në shekujt XVI-XVIII
  2.2 Franca gjatë sundimit të Luigjit XIV
  2.3 Iluminizmi
  2.4 Revolucioni i Parë Industrial
  2.5 Rrjedhojat e Revolucionit të Parë Industrial
  2.6 Revolucioni anglez i shekullit XVII
  2.7 Monarkia Parlamentare në Angli
  2.8 Revolucioni amerikan i shekullit XVIII
  2.9 Projekt: Risitë e Kushtetutës amerikane në qytetërimin botëror
  2.10 Lufta Civile në SHBA
  2.11 Veprimtari praktike: Respektimi i të drejtave të njeriut. Roli i Abraham Linkolnit në mbrojtje të të drejtave të njeriut
  2.12 Fillimi i Revolucionit francez të shekullit XVIII
  2.13 Revolucioni francez. Shpallja e Republikës
  2.14 Periudha e sundimit të Napoleon Bonapartit
  2.15 Krijimi i perandorisë franceze të Napoleonit dhe rënia e saj
  2.16 Përsëritje
  2.17 Kongresi i Vjenës
  2.18 Jeta dhe nacionalizmi në Europën e shekullit XIX
  2.19 Perandoria Austriake në vitet 50 - 60 të shekullit XIX
  2.20 Bashkimi i Gjermanisë
  2.21 Lëvizjet nacionale në Itali
  2.22 Perandoria Osmane dhe tkurrja e saj
  2.23 Test
  2.24 Revolucioni i Dytë Industrial
  2.25 Industrializimi dhe qytetërimi botëror
  2.26 Veprimtari praktike: Arritjet e Revolucionit të Dytë Industrial
  2.27 Fillesat e demokracisë liberale në Britaninë e Madhe
  2.28 Fillesat e demokracisë liberale në Francë
  2.29 Fillesat e demokracisë liberale në Gjermani
  2.30 Fillesat e demokracisë liberale në SHBA
  2.31 Përsëritje
  2.32 Veprimtari praktike: Monarkët e ndriçuar - Roli i Pjetrit të madh në europianizimin e Rusisë
  2.33 Veprimtari praktike: Demokracia liberale në ambientin tonë shkollor
  2.34 Imperializmi dhe nacionalizmi i skajshëm në fund të shekullit XIX
  2.35 Veprimtari praktike: Marrëdhëniet e Europës me botën koloniale
  2.36 Pashallëqet shqiptare. Zgjimi i ndërgjegjes kombëtare në Shqipëri gjatë shekullit XIX dhe fillimit të shekullit XX
  2.37 Veprimtari praktike: Ese argumetuese - Kontributi i Rilindjes Kombëtare në mbrojtje të çështjes shqiptare
  2.38 Shpërbërja e Perandorisë Osmane. Krijimi i shtetit të pavarur grek
  2.39 Shpërbërja e Perandorisë Osmane. Krijimi i shtetit serb
  2.40 Shpërbërja e Perandorisë Osmane. Krijimi i shtetit të pavarur në Bullgari
  2.41 Shpërbërja e Perandorise Osmane. Krijimi i shtetit të pavarur rumun
  2.42 Shpërbërja e Perandorisë Osmane. Krijimi i shteteve nacionale në Maqedoni, Bosnjë- Hercegovinë, Malin e Zi
  2.43-2.44 Projekt: Kërkime mbi historikun e shkollave të para shqipe
  2.45 Veprimtari praktike: Ese argumentuese - Shqipëria në vitet 1912-1913
  2.46 Veprimtari praktike: Përpjekjet e figurave dhe të patriotëve shqiptarë për shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë

Arti pamor 8

Gjuha Shqipe 8

  Sërish bashkë (flasim)
  Llojet e teksteve letrare dhe joletrare (lexojmë)
  Poezia (dëgjojmë)
  “Tri këshilla për tre florinj” (lexojmë)
  Emrat që përdoren vetëm në njëjës ose vetëm në shumës (morfologji)
  Emrat e farefisnisë (morfologji)
  Kategoritë gramatikore të mbiemrit (morfologji)
  “Kali dhe gomari”, Dritëro Agolli (lexojmë)
  “Dreri që vështrohet në ujë” (dëgjojmë)
  “Zambakët e bardhë” (përmbledhje me legjenda) (lexojmë)
  “Pandora” - Mitologji (lexojmë)
  Pёremri lidhor (morfologji)
  Përemri pronor (morfologji))
  “Skënderbeu”, Sabri Godo (lexojmë)
  “Rruga e shtëpisë sime”, Nazmi Rrahmani (lexojmë)
  Folja nё formёn joveprore (morfologji)
  “Nga jeta në jetë”, Sterio Spasse (lexojmë)
  “Nënë e bir”, Nonda Bulka (lexojmë)
  Llojet e ndajfoljeve dhe shkallёt e tyre (morfologji)
  Klasifikimi i parafjalёve sipas strukturёs morfologjike (morfologji)
  Lidhëzat dhe shprehjet lidhëzore sipas llojit (morfologji)
  “Këngëtarja e lëmoshës”, Vedat Kokona (lexojmë)
  Të drejtat e fëmijëve (flasim)
  ““Kalaja, zotërit e saj dhe…”, Petro Marko (lexojmë)
  Pjesëzat. Klasifikimi i tyre (morfologji)
  TPasthirrmat. Klasifikimi i tyre (morfologji)
  “Hajdutja e librave”, Markus Zuzak (lexojmë)
  Të duam librat (flasim)
  “Oliver Tuist”, Charls Dikens (lexojmë)
  Llojet e kallëzuesit foljor dhe emëror (sintaksë)
  Fjalia e përbërë me bashkërenditje (sintaksë)
  “Xha Gorio”, Honore de Balzak (lexojmë)
  “Sekreti i shtëpisë në ishull”, Ranson Rigss (lexojmë)
  “Liria”, Aleksandër Pushkini (lexojmë)
  Fjalia e pёrbёrё me nёnrenditje pёrcaktore (sintaksë)
  “Vajet”, Andon Zako Çajupi (lexojmë)
  Lashtësia e gjuhës shqipe (flasim)
  Shkruaj poezi për gjuhën shqipe (shkruajmë)
  Fjalia e pёrbёrё me nёnrenditje shkakore (sintaksë)
  Fjalia e pёrbёrё me nёnrenditje qёllimore (sintaksë)
  “Katër këshilla vetes”, Azem Shkreli (lexojmë)
  “Maska”, Ali Podrimja (lexojmë)
  A jemi vetvetja? (flasim)
  Fjalia e pёrbёrё me nёnrenditje mënyrore (sintaksë)
  Fjalia e pёrbёrё me nёnrenditje krahasore (sintaksë)

TIK 8

TIK 10

TIK 11

TIK me zgjedhje 11