Lidershipi

Lider lind apo bëhesh?

 

A jeni dakord?

Teoria e “njeriut të madh” sugjeron që njerëzit që bëhen liderë janë njerëz të veçantë, me cilësi ose karakteristika personale që i dallojnë nga të tjerët.

Apo: lidershipi i vërtetë ka të bëjë me mardhënien ndërmjet liderit dhe pasuesve, ku lideri përmbledh dhe kanalizon motivet e pasuesve në mënyrë që të mundëzojë realizimin e qëllimeve të përbashkët.

Si mendoni ju si duhet të jetë një lider?

Mund të jetë:

 • lidershipi transaksional, ofertën e shkëmbimit te një gjëje të vlefshme me një tjetër. (motivon ose shperblen) Qarteson rolet dhe kerkesat e detyres. Kerkon realizimin e objektivave.

 

 • lidershipi transformues, ku lideri i angazhon pasuesit në mënyrë te tillë që ata bëhen shkas për rritjen e motivimit dhe moralitetit te njëri-tjetrit. Ndryshon menyren sesi mendojne dhe ndjejne pasuesit e tij, ben qe problemet e vjetra te shihen si menyra te reja. Nxit dhe frymezon.

 

Llojet e lidershipit

 • Lidershipi karizmatik mbështetet në sharmin , bindjen dhe vetbesimin e liderit
 • Inovativ , udheheqja innovative fokusohet tek frymezimi i te tjereve për te menduar në mënyrë origjinale , pastaj krijojnë një mjedis ku idete testohen dhe vleresohen
 • Burokratik , udhëheqësit burokratik fokusohen tek kontrolli dhe komanda
 • Sherbetori , ky lloj lidershipi mbeshtetet në nevojat e individit
 • Sipas situates , ky stil lidershipi inkurajon udhëheqësit që te përshatetn sipas situates në te cilen ndodhet organizata
 • Lidershipi transformues , fokusohet tek frymezimi i njërëzve për te arritur rezultate te papritura.

 

Kuriozitet

Johnson ështe përpjekur te argumentojë se në shtepinë e bardhë ekziston një model i qëndrueshëm menaxhimi i përbërë prej tre stilesh te ndryshme, që shfaqën edhe ndër presidentet e diteve te sotme: stili formalist, stili kompetitiv dhe stili kolegjial.

 

Stili i menaxhimit: formalist. Shembuj: Truman, Eisenhower, Nixon, Reagan

 • theksi mbi struktura hierarkike,
 • urdhëruese te vëndimarrjes;
 • sistemi i formalizuar i stafit e kalon informacionin në majë,
 • ku lideri vlerëson opsionët në bazë te merites; theksi mbi konsideratat teknike në vënd te atyre politikë (e vë politikën në plan te dyte); përzgjedhje e këshilltarëve analitikë dhe racionalë (jo emocionalë);
 • theksi mbi gjetjen e zgjidhjes më te mirë te problemit, në vënd të gjetjes së kompromisit mes pikëpamjeve rivale;
 • nuk inkurajon konfliktin brënda stafit;
 • theksi mbi urdhërin dhe analizën.

Stili i menaxhimit: kompetitiv. Shembuj: administrata e Franklin Roosevelt

 • rrjet informacioni relativisht i pastrukturuar me liderin në pozicionin e arbitrit mes këshilltarëve rivalë që kanë zona ekzpërtize që mbivëndosen;
 • lideri shkëlqën në mes te konfliktit dhe e përdor ate për t’u informuar dhe për te shfrytezuar mjedisin ekzistues politik;
 • kërkon këshilltarë agresivë që kanë opinionëte kundërta;
 • inkurajon konfliktin mes stafit si mjet për gjenërimin e ideve dhe pikëpamjeve kundërshtare;
 • theksohet nëgocimi mbi analizën, me një prirje për te gjetur zgjidhje afat-shkurtra.

Stili i menaxhimit: kolegjial. Shembuj: administrata Kennedy, Carter, Clinton

 • thekson punën në ekip, ndarjen e përgjegjësive dhe zgjidhjen e problemeve në grup;
 • këshilltarët shihen si kolegë që punojnë si një grup bashkëpunues për te shkrirë elementet më te forte te pikëpamjeve kundërshtare;
 • lideri ka aftesi te mëdha ndërpërsonale dhe punon si koleg së bashku me këshilltarët, në vënd që te dominojë grupin duke imponuar një pozicion te vetem;
 • nuk inkurajon konfliktin mes stafit, inkurajon pikëpamjet që konfliktojnë, merr nën shqyrtim te gjitha anët e çështjeve për te farkëtuar zgjidhje cilësore dhe që janë politikisht te pranueshme.

 

Si perfundim:

Performanca e një lideri nuk varet më shumë nga karakteristikat e tij personale sesa performanca e
skuadrës së tij dhe bashkëpunëtoreve te cilit ai punon.

 

Lideri ne biznes dhe efektiviteti ne pune

 

Një sipërmarrje te çfarëdo lloj karakteri më shumë se te fokusohet tek aftesite e liderit, ato i përkushtohet më shumë rritjes së punës në grup dhe lehtesimit te bashkëpunimit midis te gjithë burimeve njërëzore te kompanisë. Kjo vjen për dy arsye kryesore :

– Së pari, sepse puna në grup dhe efiçenca e burimeve njërëzore ka një influence më te madhe në suksesin e sipërmarrjes sesa cilesite e veçanta te liderit.

– Së dyti, sepse tani vendimmarrja e rëndësishme në biznes ka një tendece për te qënë më kolegjiale.

 

Lidershipi karizmatik?

Stili i lidershipit karizmatik mbështetet në hijeshinë dhe aftesinë bindëse të liderit. Liderat karizmatik udhehiqën nga bindjet e tyre dhe nga angazhimi që kanë për ceshtjet e ndryshme.

Liderat karizmatik,ndonjëherë quhen edhe lidera transformues për shkak të ngjashmerive që ndajnë midis tyre. Liderat karizmatik shpesh përpiqen të përmirësojnë gjëndjen ekzistuese ndërsa liderat transformues përpiqën te ndryshojnë gjëndjen e organizatës sipas vizionit te tyre.

Tipari dallues

Liderat karizmatik shpesh identifikohen në kohë krize. Në te tilla raste ata shfaqin një përkushtim te veçante dhe ekspertize në fushat e tyre. Ata janë zakonisht njerëz me një vision të qarte në biznes dhe kanë aftesinë për t’u angazhuar me një audiencë te madhe.

Tipare te tjera

 • Ndjeshmëria në mjedisin e tyre dhe nëvojat e punonjësve te tyre ose te pasuesit
 • Te artikuluar dhe vizionar
 • Te prirur ndaj rrezikut te marrë personal
 • Te afte në përdorimin e sjelljeve te pazakonta

Diskutim : A jam une karizmatik?

 • Vetebesimi
 • Vizioni
 • Aftesia per te artikuluar vizionin
 • Bindja e fuqishme ne lidhje me vizionin
 • Sjellje e jashtezakonshme
 • Perceptohet si agjent i ndryshimit
 • I ndjeshem ndaj mjedisit

Inovativi dhe biznesi

Udhëheqësi inovativ mund te jete përgjegjës për ndjekjen e zhvillimeve te reja në zonat që direkt ose
indirekt ndikojnë organizimin e tyre.

Tiparet e përbashkëta te lidershipit inovativ përfshijnë:

 • Sjelljet e hapura lidershipit
 • Krijimi i një mjedisi punë te favorshme për risi
 • Proçeseve që çojnë në te menduarit kreativ dhe zgjidhjes së problemeve
 • Nxitjen e një mjedisi që lejon pasuesit për te zbatuar dhe vlerësuar ide te reja

Udhëheqja transformuese dhe biznesi

Lidershipi transformues frymëzon njërëzit për te arritur rezultate te papritura. Ai jep punëtorëve autonomi mbi punë specifike, si dhe autoritetin për te marrë vëndime pasi ata kanë qënë te trajnuar.

Disa nga karakteristikat themelore te lidershipit transformues:

 • janë frymëzues, nëse udhëheqësi mund te frymëzojë punëtorë për te gjetur mënyra më te mira për arritjen e një qëllimi;
 • mobilizimi, për shkak se udhëheqja mund te mobilizojë njërëzit në grupe që mund te merrni punën e bërë,
 • morali, në se liderët transformues rrisin mirëqënien motivimin dhe nivelin e një grupi përmeskrijimit te raporteve te shkëlqyera.
 • ata janë gjithashtu te mirë në zgjidhjen e konflikteve.
 • te gjitha këto tipare te bëjë lidershipi transformues një përshtatje te mirë për shumë lloje te biznesit.

Stili burokratike lidershipi nuk punojnë për kompanitë fillestare, ku suksesi varet nga zgjuarsi dhe fleksibilitet.

Ky nuk ështe një stil menaxhimi i përshtatshem për ata që priten te jenë mendimtarë te lirë dhe te mendojnë jashte kutisë.

Kjo nuk ështe stil menaxhimi për kompanitë që janë te bazuara në marredhenie.

Parimet që shërbëjnë te tjerët do te duan te zgjedhin një stil te udhëheqjes që ështe më shumë njërëz te orientuar.

 

MESHKUJT APO FEMRAT  studimet nuk tregojne dallime.

 

Kërkesat për stilin e lidershipit demokratik pjesmarrës

Lidershipi demokratik ka shumë emra. Ato përfshijnë:

 • Udhëheqjen pjesëmarrëse
 • Udhëheqjen e përbashkët
 • Menaxhimi i si një liber i hapur
 • Pjesëmarrja në vëndimmarrje
 • Stili i menaxhimit demokratik

Tiparet:

Udhëheqësit demokrate pjesëmarrës janë:

 • adaptive, përshtaten me situatat dhe me punonjësit
 • angazhohen në çdo gjë
 • janë shëmbull për tu ndjekur
 • ndërtojnë konsensusin

Lidershipi dhe menaxhimi

Lidershipi dhe menaxhimi janë aftesi te ndryshme por plotesuese. Udheheqja sillet rreth ndikimit, motivimit , drejtimit dhe aftesive te tjera . Ketu janë nënte tipare që shumë udhëheqës te medhenj zoterojnë:

 • Ndërgjegjesimi: Aftesia për të mbajtur një prespektive objektive .
 • Vëndosmeria: aftesia për te marre vëndime te veshtira
 • Empatia: aftesia për ta vënë veten në vëndin e tjetrit
 • Përgjegjshmeria: merr përgjegjesinë për çdo gjë në organizate , për të gjithë dhe për çdo vëndim .
 • Besimi: besimi për te ndjekur planët dhe për te marre miratimin nga ndjekesit por dhe vullnëti për te rishqyrtuar vendimin nëse nuk ështe i sukseshëm
 • Optimizmi: të kuptosh fuqinë e sjelljes pozitive dhe të influencosh dhe ndjekesit që te jenë pozitiv gjithashtu
 • Frymezimi: aftësia për të komunikuar në mënyrë të qarte dhe efektive duke arritur që të motivosh anëtaret e skuadrës dhe të organizatës

Lideret motivojnë dhe fokusohen te individi. Menaxherët administrojnë dhe përqëndrohen te
sistemet.

 

Udheheqja dhe orientimi nga detyrat

 • Thote (I larte ne detyre I ulet ne marredhenie) percakton rolet, cfare si dhe kur ti bejne detyrat
 • Shet (sjellje drejtuese dhe mbeshtetese)
 • Pjesmarrje (lehtesues dhe komunikues)
 • Delegim (jep pak mbeshtetje dhe perkrahje)