Manual Orientues për MENAXHIMIN PRAKTIK TË BURIMEVE NJERËZORE

RENDESIA E BURIMEVE NJEREZORE

Për realizimin e objektivave , çdo institucion duhet të siguroj jo vetëm burimet material dhe monetare,por edhe burimet njerëzore  pra personelin e saj.

Manaxhimi i Burimeve Njerëzore nëpërmjet një rrjeti funksionesh dhe aktivitetesh të tij i vjen në ndihmë manaxhimit të Institucionit për përdorimin me efektivitet të punonjësve të saj.

PERGJEGJESIT E BURIMEVE NJEREZORE

Procesi i Rekrutimit dhe Intervistat

1.Njoftimi dhe Publikimi I Pozicionit Vakant

2.Seleksionimi i Kandidateve

3.Testimet e Kandidateve

Deklarimet ne Zyren e Punes

Deklarimet Online te Tatimeve

Akte Emerimi ne Detyre

Kontrata e Punes

Pershkrimi i Punes

Paketa e Benefiteve

Plotesimi i Dosjes Personale

Formular dhe Formate te ndryshem

Plotesimi i Regjistrave

1.Regjistri I Aksidenteve

2.Regjistri Themeltar

3.Regjistri Punemarresit

Plotesimi i Librezes se Punes dhe Kontributeve

Performanca dhe Matja e saj

Pagat

1.Kalkulimi I Pages

2.Deklarimi Online

Plotesimi i Perfitimeve Afatshkurtra

1.Leje Lindje

2.Semundjet etj

Dokumentat per Leje Pune

Dokumentat per Leje Qendrimi

Dokumentat per Njehsimin e Diplomave

Intervista e Largimit

Deklarimi i Punonjesit te Larguar

 

Dosja e personelit

 • Formati i plotësuar i Aplikimit
 • Jetëshkrimi personal

  (CV)

 • Fotokopje e  Diplomave të shkollës së mesme\ lartë  & Liste Notash
 • Fotokopje e  Dëshmive të ndryshme të kualifikimit.
 • Fotokopje e Pasaportës.
 • Fotokopje e Kartës së Identitetit
 • Vërtetim Mjeko-Ligjor
 • Librezë Pune
 • LibrezëKontributesh për Sigurimet Shoqërore &  Shëndetësore.
 • Adresa e detajuar e banimit dhe kontakte të 2 familjarve.
 • 2 Fotografi format pasaporte
 • Numri i llogarisë Bankes BKT

Kontrata e punes

 • Çdo punonjës do te kete kontraten e tij e cila do te permbaj:
 1. Te drejtat dhe detyrimet e paleve
 2. Vendin e punes & Pozicionin
 3. Përshkrimin e Punës dhe eprorin te cilit duhet ti raportoj
 4. Pagën Bruto dhe Neto 
 5. Benefitet e pozicionit etj.

Kontrata është e ndërtuar dy kopje origjinale , firmosur nga  dyja palët (Punëdhënësi dhe Punëmarrësi)

KUJDES!

Kontrata eshte konfidenciale

 

Proçedurat disiplinore

 • —Vërejtje verbale,
 • —Vërejtje me shkrim,
 • —Gjoba,
 • Ndërprerja e marrëdhënieve punës.

Çfare permban Kodi i Etikes

 1. Prezantim i Kompanisë
 2. Struktura Organizative e Kompanisë
 3. Standartet e sjelljes profesionale
 4. Konfidencialiteti dhe ndalimi i konkurrencës
 5. Konflikti i Interesit
 6. Dhuratat dhe bakshishet
 7. Dypunësimi
 8. Standartet e punës në kompani
 9. Raportimi i arsyes së mosparaqitjes në punë.
 10. Paraqitja e jashtme
 11. Abuzimi me substancat e ndaluara dhe pije alkoolike
 12. Komunikimi Telefonik
 13. Kompensimi dhe shpërblimet
 14. Paga
 15. Shpërblimet dhe Benefitet
 16. Shpërblimet
 17. Shpërblimet e veçanta
 18. Benefitet
 19. Aktivitetet Sociale

 

Shpërblimet dhe Paga

Paga Minimale: 22.000 Leke

Paga Maximale: 97.030Leke

PUNEDHENESI PAGUAN

 • KONTRIBUTE SIGURIME SHOQERORE: 24.5%
 • KONTRIBUTE SIGURIME SHENDETESORE: 1.7%

PUNEMARRESI PAGUAN

 • KONTRIBUTE SIGURIME SHOQERORE: 9.5%
 • KONTRIBUTE SIGURIME SHENDETESORE: 1.7%

Tatimi mbi te ardhurat nga Punesimi eshte Progresive

0-30.000 Leke = 0 %

30.000-130.000 = 13%

130.000-   ….. =23%

PAGA NETO = PAGA BRUTO – Sig. Shoq.- Sig.Shend. – Tatimin mbi te ardhurat

 

Ditet e Lejes sipas Kodit te Punes

 • Rraportet shëndetësore paguhen me 80% të ditës së punës.
 • Punëmarrësi ka të drejtën e pushimeve vjetore të pagueshme të cilat janë 28 ditë kalendarike në vitë.Pronotimi i lejes vjetore kryhet me shkrimi 30 dite perpara marrjes se lejes.(Sipas Kodit te Punes)
 • Punonjësi gëzon të drejtën e 5-ditë pushimi ditor të paguar në rast marese ose vdekje të paardhësve dhe të pasardhësve të tij.
 • Festat zyrtare te republikes se Shqiperise jane 13 dite ne vite te cilat publikohen ne faqen zyrtare te Bankes se Shqiperis http://www.bankofalbania.org /Kalendari I Festave Zyrtare