PLAN PUNE VJETOR I DEPARTAMENTIT TE LENDEVE PROFESIONALE

1/1. HARTIMI I PROGRAMEVE MESIMORE BAZUAR NE KURRIKULEN KORNIZE

* ARSIMI I BAZUAR NE PROGRAM
Kurrikuli permban listen e temave qe do te zhvillohen
* ARSIMI I BAZUAR NE KOMPETENCA
Fokusuar ne rezultatet e te nxenit

1/2. PERCAKTIMI PROFILEVE TE KERKUARA NGA TREGU I PUNES SIPAS DREJTIMEVE PERKATESE .

SHTATOR – TETOR 2016

2. HARTIMI I NJE ORE MESIMORE NE DITARIN MODEL BAZUAR NE KURRIKULEN KORNIZE

* Hartimi i objektivave ne baze nivelesh,mbeshtetur ne TAKSONOMINE e BLOOM-it
* Perdorimi i metodave te mesimdhenies ku ne fokus eshte nxenesi
* Perdorimi i bazes se duhur materiale dhe te shumellojshme,ne funksion te procesit mesimor
* Marrja e informacionit mbi ate qe eshte thene dhe eshte bere gjate ores se mesimit

NENTOR 2016

3. TEKSTET MESIMORE NE LENDET PROFESIONALE DHE PROBLEMATIKA E MUNGESES SE TYRE

* Prezantimi i teksteve ekzistues dhe pershtatja e tyre me programet mesimore
* Thithja e materialeve te reja te perftuara ne kete vit shkollor e prezantimi me to
* Kerkesa nga ana e departamentit te lendeve profesionale,per paisje me mjete dhe literature profesionale,qe ende nuk eshte siguruar.

DHJETOR 2016

4. TRAJNIMET E MESUESVE TE LENDEVE PROFESIONALE SI DHE MATERIALET SHOQERUESE TE TYRE

* Shperndarja e njetrajtshme dhe e drejte e mesuesve ne trajnimet perkatese,per ti sherbyer sa me profesionalisht procesit mesimor
* Reflektimi i mesuesve te trajnuar,pas trajnimit,dhe pasurimi me bazen materiale te sjelle ne departament,sipas profesioneve

JANAR – SHKURT 2017

5. VLERESIMI I TE NXENIT ,MENYRAT E VLERESIMIT SIPAS KURRIKULES KORNIZE

* Vleresimi tradicional e vleresimi me baze kompetencen

* Instrumentat e vleresimit e perdorura per vleresimin e arritjeve te nxenesit

MARS 2017

6. EKSPOZIMI I PUNEVE ME TE MIRA TE NXENESVE PER TI MOTIVUAR ATA

* Perzgjedhja e puneve me te mira brenda klases dhe nivelit

* Perzgjedhja e puneve me te mira ne nivel profesioni dhe shkolle

PRILL 2017

7. HARTIMI I TESTEVE NE PERFUNDIM TE NIVELIT DHE CELSIT TE ZGJIDHJES

* Rihartimi i testeve e celesit zgjidhes brenda nivelit dhe profesionit

* Ballafaqimi i materialit te pergatitur dhe aprovimi brenda departamentit

MAJ – QERSHOR 2017

KRYETARI DEPARTAMENTIT TE LENDEVE PROFESIONALE
/ Ing. VOJSAVA DELILAJ /