Praktike – Zhvillim websitesh

Bazat e HTML (HyperText Markup Language)

Çështjet e trajtuara:

 1. Cfarë na duhet për të punuar me HTML?
 2. HTML Bazë
 3. Prezantimi në Browser
 4. Linket;Paragrafët;Imazhet
 5. Struktura Web
 6. Tag
 7. Form
 8. Modeli i ngjyrave në HTML

 

Hap materialin duke klikuar!

 

Hyrje në JavaScript

Çështjet e trajtuara:

 1. Përdorimi i JavaScript
 2. Formatimi i Tekstit
 3. Komentet në JavaScript
 4. Konceptet bazë

 

Hap materialin duke klikuar!

 

 

Sintaksa PHP

Çështjet e trajtuara:

 1. Echo
 2. Komentet
 3. Variablat
 4. Konstantet
 5. Tipet e të dhënave
 6. Operatorët
 7. Inkrementimi dhe dekrementimi
 8. Matricat
 9. Shprehjet kushtëzuese

 

Hap materialin duke klikuar!

 

 

Databaza MySQL

Çështjet e trajtuara:

 1. Përmledhje të komandave në MySQL

Hap materialin duke klikuar!