Programi i detajuar i Lendes Profesionale: “Diagnostikimi i parregullsive në mjetet e transportit”

Shkolla e Mesme Profesionale “ Ali Myftiu “ Elbasan

Drejtimi Profesional SHERBIME MJETESH TRANSPORTI Niveli III
Programi i detajuar i Lendes Profesionale: “Diagnostikimi i parregullsive në mjetet e transportit” (L-18-300-12). Kl.13 –68 orë
Klasa 13- 68 ore mesimore.

Nr. Tema Çeshtjet Objektivat mesimore kryesore Metodat Mesimore Instrumentat e Vleresimit Kerkesa per realizim

1. Parimet, metodat dhe mjetet e diagnostikimit të parregullsive në
automjete. ( 2 orë )
1. Parimet ne te cilat mbeshtetet diagnostikimi i parregullsive ne automjete

2.Metodat dhe mjetet e diagnostikimit te parregullsive ne automjete

Te pershkruaje parimet, metodat e mjetet e diagnostikimit te parregullsive ne automjete

Leksion
Demostrim

Pyetje pergjigje me goje

Manuale
Internet

2. Diagnostikimi me kompjuter i parregullsive të automjetit. ( 10 ore T)
1. Njohuri mbi sistemet vetdiagnostikuese ( sistemet e kontrrollit te kompjuterizuar )
2. Komponentet e sistemit ( sensoret,modulet e kontrrollit,akuatoret )
3. Kontrrollet fillestare te elementeve qe pengojne ose demtojne punen e sistemeve kompjuterike
4. Diagnostikimi i parregullsive ne sensorin e oksigjenit
5. Diagnostikimi i parregullsive ne sensorin e shpejtesise motorrit si dhe automjetit
6. Diagnostikimi i parregullsive ne sensorin e presionit MAP,ne kolektorin e thithjes
7. Diagnostikimi i parregullsive ne sensorin e pozicionit te valvoles TPS
8.Diagnostikimi parregullsive ne sensorin e lengut ftohes
9.Diagnostikimi parregullsive ne sensore te tjere
10. Diagnostikimi parregullsive ne Paketen ECU

Te pershkruaje PROCEDURAT E DIAGNOSTIKIMIT me anen e kompjuterit te parregullsive ne automjet
Te argumentoje rendesine e ketij diagnostikimi
Leksion
Pune individuale e ne grup Diskutim
Pyetje pergjigje me goje
Manuale
Internet Auto2010El ( video )
3.
Diagnostikimi i parregullsive në sistemet elektrike të automjetit ( 6 ore T )
1. Diagnostikimi parregullsive ne bateri
2. Testet e baterise
3. Diagnostikimi parregullsive ne alternator
4. Diagnostikimi parregullsive ne sistemin e karikimit
5. Diagnostikimi parregullsive ne rregullatorin elektrik
6. Detyre kontrrolli temat 1-2-3

Te pershkruaje parregullsite ne sistemet elektrike ne automjet
Te diagnostikoje keto parregullsi,nepermjet testeve perkates
Leksion
Diskutim
pune ne grup dhe individuale

Pyetje pergjigje me goje e me shkrim
Manuale
internet
alternator,
bateri ,
rregullator
4.
Diagnostikimi i parregullsive të mekanizmave dhe sistemeve të
motorit
( 6 oreT)
1. Diagnostikimi i parregullsive ne mek.bjelle manivele e gazshperndarjes
2. Diagnostikimi parregullsive ne sistemin ftohes te motorrit
3. Diagnostikimi parregullsive ne sistemin vajises te motorrit
4. Diagnostikimi parregullsive ne sistemin e ushqimit te motorrit
5. Diagnostikimi parregullsive ne sistemin e ndezjes te motorrit
6. Diagnostikimi parregullsive ne sistemin e leshimit te motorrit

Te pershkruaje parregullsite ne sistemet e mekanizmat e motorrit
Te diagnostikoje parregullsite.
Te argumentoje metoden e perdorur per diagnostikim.
Leksion
Pyetje te hapura e te mbyllura
Pyetje pergjigje me goje
Manuale
internet
5.
Diagnostikimi i parregullsive të elementeve të transmisionit të
fuqisë në automjet ( 10 ore )
1. Diagnostikimi parregullsive ne transmisionin e fuqise
2. Diagnostikimi parregullsive ne friksionin mekanik e hidraulik
3. Sistemet e drejtimit elektronik te transmisioneve
4. Diagnostikimi parregullsive ne sistemet e drejtimit elektronik te transmisioneve
5. Diagnostikimi parregullsive ne KNSH
6. Diagnostikimi parregullsive ne Transmisionin kardanik
7. Diagnostikimi parregullsive ne Transmisionin kryesor
8. Diagnostikimi parregullsive ne Diferencial
9. Diagnostikimi parregullsive ne 1/2 boshte
10.Perseritje e temave 4-5

Te pershkruaje parregullsite ne elementet e transmisionit te fuqise
Te diagnostikoje parregullsite ne sistemin e drejtimit elektronik te transmisioneve
Leksion
Pune individuale e ne grup

Pyetje pergjigje me goje e me shkrim
Minitest

Manuale
internet
6.
Diagnostikimi i parregullsive të sistemit të frenimit të automjetit ( 8 ore )
1. Njohuri mbi sistemin kunder bllokimit te frenimit ABS
2. Parimi punes se ABS
3. Detyre kontrrolli
4. Parregullsite qe mund te ndodhin ne nje sistem frenimi me ABS
5. Diagnostikimi parregullsive ne elementet e sistemit ABS te automjetit
6. Diagnostikimi parregullsive ne sensorin e shpejtesise se rrotes
7. Diagnostikimi parregullsive ne agregatin ose paisjen hidraulike te ABS
8. Diagnostikimi parregullsive ne elemente te tjere te ABS

Te pershkruaje sistemin kunder bllokimit te frenimit ABS si dhe parimin e punes se tij
Te diagnostikoje parregullsite ne elemente te vecante te ketij sistemi

Leksion
Rast studimor
Pune ne grup

Pyetje pergjigje me goje e me shkrim
Manuale
internet
7. Diagnostikimi i parregullsive të sistemit të drejtimit të automjetit ( 4 ore )
1. Diagnostikimi parregullsive ne sistemin e drejtimit te automjetit
2. Diagnostikimi parregullsive ne elementet e grupit te timonit
3. Diagnostikimi parregullsive ne elemente te sistemit te levave
4. Diagnostikimi parregullsive ne elementet e perforcuesit hidraulik

Te pershkruaje parregullsite ne sistemin e drejtimit automjetit
Te diagnostikoje elementet ne grupin e timonit dhe sistemin e levave
leksion
pune individuale
Pyetje pergjigje
Minitest
Manuale
Internet Auto2010El
8. Diagnostikimi i parregullsive të sistemeve ndihmëse të automjetit ( 6 ore T )
1. Diagnostikimi parregullsive ne sistemet e pastrimit te xhamave
2. Diagnostikimi parregullsive ne sistemin e lajmerimit me bori e parandalimin e vjedhjeve
3. Diagnostikimi parregullsive ne sistemin e mbylljes se dyerve,dritareve
4. Diagnostikimi parregullsive ne sistemin e zerit
5. Diagnostikimi parregullsive ne sistemin e ndenjeseve
6. Diagnostikimi parregullsive ne sistemin e pasqyrave.

Te pershkruaje parregullsite ne sistemet ndihmese te automjetit
Te diagnostikoje keto parregullsi ne keto sisteme ndihmese
leksion
pune ne grup
Pyetje pergjigje me goje
Manuale
Internet Auto2010El
9. Diagnostikimi i parregullsive të sistemit të karrocerisë së automjetit ( 4 ore )

Te pershkruaje sherbimet kryesore te mirembajtjes ne mekanizmin e drejtimit te mjetit.
Leksion
Pune individuale e ne grupe
Pyetje pergjigje me goje

Manuale
kataloge
10. Diagnostikimi i parregullsive të sistemit të ecjes së automjetit ( 4 ore )
1. DETYRE KONTRROLLI
2.
3.

Te pershkruaje punimet e zevendesimit ne sistemin e drejtimit te mjetit
Pune individuale e ne grupe
Vezhgim,
pyetje pergjigje me goje e me shkrim
Manuale
internet

Pergatiti programin mesimor

/ Ing. VOJSAVA DELILAJ /