PROJEKT KURRIKULAR

TEMA: MJEDISI NË HAPËSIRËN KU MËSOJMË

Drejtuesi i projektit: EngjëllusheTopi
Pjesëmarrës: Kl. XII
Kohëzgjatja: 18 orë
Viti shkollor: 2014-2015

Synimiiprojektit: Krijimi e mirëmbajtjaimjedisittëshkollësngavetënxënësitnëpëmjet
edukimit e ndërgjegjësimitpërtëqënënëtëardhmenqytetarëtë
përgjegjshëmpërhapësirënkujetojnë.

I. Objektivat e projektit

 Nxënësitëushtrohetnëveprimtarikonkretepërkrijimin e
njëmjedisitëpërshtatshëmqetësues, edukues e shlodhëspërshkollën.
 Nxënësitëevidentojëproblemetmjedisorenëshkollë e ambjentinpërrethsaj.

 Nxënësitëaplikojënjohuritë e marranëlëndëtteorikesiBiologji, Gjeografi e Qytetari,
nëpraktikë.
 Nxënësitënjohëngaafërllojet e bimëvenëpërshtatje me kushtet e klimëssëmjedisit.

 Nxënësitëkuptojëefektinqëjepnjësipërfaqe e gjelbëruarnëshëndetin e tyre.

II. Njohuritëkryesorelëndoreqë do tërimerrennësajëtëprojektit:

Qytetari
 Roliishkollësnëedukiminmjedisortënxënësve.
 Përgjegjësitëindividuale e kolektivenëruajtjen e mbrojtjen e mjedisit.
 Ndikimiimjedisitnëhapësirënkumësojmë.

Gjeografi

 Problemetmjedisorenëbotë, Shqipëri e qytetintonë.
 Shkaktarët e ndotjes. Pasojat e saj.

Biologji

 Gjendjaaktuale e biodiversitetitnëqytetintonë.
 Lidhja e klimës me biodiversitetin.
 Studimiifitocenozavenëzonat me klimëmesdhetare-fushore.
 Bimët e kultivuara.

Informatikë

 Informacionetëmarrangainternetimbigjendjenaktualetëmjedisitnëplanetintonë.
 Masat e marrangaorganizmatndërkombëtarëpërruajtjendhembrojtjen e
planetit.
 Njohja e legjislacionitmjedisor. Funksionimiitij.

III. Partnerët: Drejtoria e shkollës
Ndërmarrja e pastrim-gjelbërimit

IV. Numriiklasave: 1 (kl. XII)
Nëkëtëprojekt do tëmarrëpjesënjëgrup me nxënësnësemestrin e parëtëvititshkollor
2014-2015.
Numriiorëvenëdispozicionështë 18 orë.

V. Përfituesit: Komuniteti i shkollës.

VI. Përshkrimi i veprimtarive kryesore përkatëse

 Përgatitja e informacioneve teorike nga ana e nxënësvë që lidhen me :
1. Edukimin mjedisor të tyre për të qënë pjesëmarrës në të ardhmen në
proçesin e menaxhimit të mjedisit.
2. Evidentimi i problemeve mjedisore në nivel global dhe lokal, faktorët që i
shkaktojnë.
3. Ndikimi i klimës në biodiversitet. Fitocenozat.
4. Veprimtaritë konkrete në shërbim të pastrimit e gjelbërimit të mjedisit
rrethues në shkollë.
5. Prezantimi i projektit kurrikular të realizuar nga grupet e nxënësve të kl.X.

VII. Burime informacioni : Lëndët si Qytetari kl. X, Gjeografi kl. XII, Biologji,
kl. XII, Interneti.

VIII. Produkti i projektit kurrikular :
Ky projekt do të mundësojë pjesëmarrjen e nxënësve në proçesin e menaxhimit të
mjedisit shkollor me qëllim zbatimin praktik të njohurive ndërlëndore. Nëpërmjet
kësaj do të arrihet krijimi i një mjedisi me gjelbërim e frymëmarrje në funksion të
shkollës, të pajisur me drurë, fidane, bimë dekorative, stola, kosha e tabela për
ruajtjen e mirëmbajtjen e tij.

IX. Mënyra e vlerësimit të nxënësve do të bëhet duke patur parasysh :

 Organizimin e punës në grup e punës individuale për realizimin e objektivave
të projektit.
 Komunikimi e bashkëpunimi në grup.

 Respektimi i afateve.
 Pjesëmarrja në projekt.
 Larmishmëria e informacioneve, shënimet, mënyrat e trajtimit të
informacionit duke pasur parasysh njohuritë lëndore, korrektësia e
vijueshmëria e tyre sipas projektit.
 Prezantimin e projektit, pjesëmarrjen e nxënësve në këtë prezantim, sa
tërheqës është për auditorin, mënyra e strukturimit të projektit me nivel
profesionalizmi.

X. Buxheti
Mendohet të jetë i përballueshëm nga fondet e shkollës për këtë bazë materiale:
fleta të bardha, kartona, lapustila – 1000 lekë
fidanë drurësh, bimë dekorative – 10 000 lekë
gëlqere, furçe për lyerje – 600 lekë
fibër, listela, gozhdë – 1000 lekë
qese, doreza plastike – 1000 lekë
asistencë teknike – 5000 lekë
Shuma totale – 18600 lekë ( të reja)