Projektimi i punes dhe eficenca ne pune

“Ne kryejme 80% te detyrave tona thelbesore ne 20% te kohes tone.”  Vilfredo

Individi ne raport me punen

Humb ose fiton nga:

 • —Projektimi i sukseshem (ne baze roli dhe aftesie)
 • —Menaxhimi i sukseshem
 • —Drejtimit te sukseshem
 • —Sistem efektiv kontrolli

Si matet efektiviteti

 • —Ku jemi tani dhe ku duam te shkojme?
 • —A eshte komunikimi efektiv?
 • —A ka bashkepunim?
 • —A ndihemi te rendesishem ne pune?
 • — A ka rrotacion?
 • —A i pershtatemi ne punes apo na pershtatet ne puna?

Si matet produktiviteti im

 • —Kenaqesia ne pune (ajo qe marr dhe ajo qe pres)
 • —Perfshirja ne pune (identifikon veten me punen)
 • Perkushtimi ndaj punes

Roli i menaxherit ne efektivitet

 • —Te krijoje lidhje dhe partneritet
 • —Te mobilizoje
 • —Te delegoje te strukturoje
 • Te marr persiper

Menaxhimi dhe efektiviteti

 • —Klima ne pune
 • —Ndarja e punes sipas rolit
 • —Percaktimi i objektivave te qarta
 • —Mbikqyrja  dhe kontrolli i punes

Stili i menaxhimit qe perdoret

REALISTI  (efektiv)

 • —Marredheniet bazohen tek mirsjellja
 • Marredheniet bazohen tek besimi dhe respekti i dyaneshem
 • —Perdor negociimin si zgjidhje per problemet
 • Pozita e tij menaxheriale konsiderohet e nevojshme nga vartesit e tij
 • Ushtrimi i pushtetit bazohet mbi reciprocitetin (rregull <> mjetet per ta ushtruar)

SIPERMARRJA  (efektiv)

 • —E orientuar nga rezultatet e njerezve
 • —Hierarkia bazohet mbi kompetencen
 • Nivel i larte influence mbi gjithcka
 • —I pelqen te kete ndikim mbi ngjarjet
 • Shijon pushtetin
 • I pelqen gara
 • Cdokush mund te flase sinqerisht me te
 • Se fundi ai arrin ne marrjen e vendimit

ME PJESEMARRJE  (efektiv)

 • —Me shume shpirt skuadre se sa hierarki
 • Cdokush ndjen shpirtin e solidaritetit
 • Ruan shpirtin e bashkepunimit ne skuadren e tij
 • Ushtrimi i pushtetit do te thote te jete ne gjendje te adaptohet ndaj njerezve dhe situatave
 • —Trajton mosmarrveshjet duke u nisur nga situatat dhe jo karakteri i njerezve

ORGANIZATIVE   (efektiv)

 • —Marredhenie hierarkie te percaktuara mire
 • —Pershkrimi i punes eshte i qarte
 • Secili e di menyren si duhet te sillet
 • —Lihen te punojne te pavarur
 • Mban njefare distance
 • Çdo gje duhet te jete e para organizuar
 • —E mban pushtetin jashte statusit te tij
 • Shfaqet si i ndergjegjshem
 • Ka procedura te percaktuara per zgjidhjen e problemeve

Maksimalisti  (efektiv)

 • —Kariera bazohet ne rezultatet e arritura
 • —Jo gjithmone harron ushtrimin e pushtetit
 • —Hierarkia duhet te jape rezultate ne organisate
 • Siguron pershtatshmerine ndermjet objektivave
 • —Influence te madhe ndaj kolegeve te punes
 • Konfliktet dhe mosmarrveshjet jane normale dhe nga to duhet marre maksimumi i mundshem

Menaxhimi me pak efektiv

 • —Burokrat  (nuk pelqen qe vartesi te kete me shume eksperience, i izoluar, nivelin e pergjegjesise sipas sipas vjetersise)
 • —Demagogjik (marreveshje dhe aleanca, manipulohet, ndikohet, paternalist)
 • —Autokrat (harxhon energji per te ruajtur poziten, kontakt I paket me vartesit, perdor metoda si urdherat, elem,inon rivalet)
 • —Utopist  (beson lehte, nuk percakton qarte objektivat, nivel I larte stresi ne pune)
 • Oportunist (me koalicione, intriga, pazare te dyshimta)

Pune me grupe: Efektiviteti ne punen tuaj

Si menaxhohet ne kompanine tuaj:

 • Stili i menaxhimit
 • Lloji i lidershipit
 • Ndarja e roleve

Te caktosh Prioritetet eshte efektive

 • —Detyra qe jane Urgjente
 • —Detyra qe jane Rutine
 • Detyra qe presin

Elemente efektiv te punes ne grup

 • —Qartesia e qellimit dhe objektivave
 • —Udheheqja e grupit
 • —Antaresia e grupit
 • Klima bashkepunuese
 • Klima vendimmarrese
 • —Trajnimet e vazhdueshme
 • Mbeshtetja e jashtme dhe vleresimi

Bashkepunimi rrit  eficencen

 • —Elementet kryesore qe ndikojne lidhjet brenda grupit:
 • Ndershmeria
 • —Sinqeriteti
 • Konseguenca
 • Respekti Rolet dhe pergjejsite (drejtues grupi, antare grupi, lehtesues, protokollues)
 • —Komunikimi (Mendje e hapur, gjykimi pa paramendim, feedback, marreveshja, te kuptuarit).