Bota e Kompjuterit (Hardware, Software)

 

TIK me zgjedhje 1.1

Nxënësi/ja:
• koncepton algoritmin për zgjidhjen e problemeve
• analizon fazat e zgjidhjes së një problemi
• koncepton se si mund të analizohet një algoritëm
algoritëm, problemë, analizë algoritmi
Si mund të zgjidhet një problem në fushën e Informacionit dhe Teknologjisë? Cilat janë hapat që duhet të përshkruhen deri në zgjidhjen e problemit?
Nxënësi/ja: aftësohet në përcaktimin e hapave që duhen ndjekur për të zgjidhur një problem të caktuar.
1. Çfarë është një algoritëm?
2. Cilat janë fazat nëpërmjet të cilave duhet të kalojë zgjidhja e një problemi?
3. Si mund të analizohet një algoritëm?
  • Rregullat e njohjes së rrjetit

Kujtesë

Llojet e rrjeteve PAN (Personal Area Network)

 

LAN (Local Area Network)

 

MAN (Metropolitan Area Network)

WAN (Wide Are Network), INTERNETWORK.

 

 

Strukturimi i rrjetit. – Diskutoni në grupe

 

View post on imgur.com