Test – Bazat e sipermarrjes

DREJTIMI MESIMOR :”SHERBIME MJETESH TRANSPORTI” , NIVELI III
Njesi testi nga lenda: Bazat e sipermarrjes
Qarko shkronjen perpara pergjigjes se sakte ne pyetjet e meposhtme.
1. Cili nga elementet e meposhtem I perket grupit te pretendenteve te e zbulimit te informacionit ?
a) Investitoret dhe istitucionet financiare.
b) Konsumatoret
c) Punojesit
d) Apo te gjithe.
( 1 pike )

2. Planifikimi efektiv I burimeve do te thote qe te gjesh personin e pershtatshem si nga ana aftesive mendore dhe fizike qe kerkon vendi I punes?
Po Jo
( 1 pike )

2.1 Departamenti I burimeve njerezore ka per detyre?
a) Rekrutimin e burimeve njerezore.
b) Seleksionimin e burimeve njerezore.
c) Integrimin e burimeve njerezore.
d) Apo te gjitha keto.

( 1 pike )

3.1 Per marketingun ekzistojne shume perkufizime por ne do ti referohemi atij te dhene nga KOLTER. Cili eshte
perkufizimi I dhene nga aiper marketingun ?

( 1 pike )

3.2 Renditni te pakten 4 nga 6 konceptet ku mbeshtetet ky perkufizim.
1._______________________ 2._______________________ 3._______________________
4._______________________ 5. _______________________ 6._______________________
( 2 pike )
4. Cilat jane zerat qe perbehet struktura e nje plan biznesi?
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
4.______________________________________________________
5.______________________________________________________
6.______________________________________________________
7.______________________________________________________
Shpjegoni shkurtimisht planin e projekrit.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________
( 4 pike )
Njesi testi per lenden:”Organizimi dhe ligjshmeria ne sherbime mjetesh transporti”
5. Cilat jane paisjet dhe mjetet kryesore te nje servisi SHMT? ( 2 pike)6.
6/A . Menyra e organizimit te punes ka ndikim te drejtperdrejte ne : ( 2 pike )
a. rendimentin e punes
b. cilesine e punimeve
c. motivimin e secilit punetor
d. menyren e komunikimit
6/B. Etika – dege e filozofise qe merret me vlerat themelore te marredhenieve njerezore?

( 1 pike )

Po Jo

7. Listo 4 elementët përberës të mjedisit: ( 2 pikë )
1._____________________
2._____________________
3._____________________
4._____________________

8.
8/1. Plotëso nocionin e mjedisit: ( 1 pikë )
“Mjedisi është tërësia e ____________________ përreth një organizmi ose _______ organizmash, veçanërisht————
——- ndërthurja e kushteve të jashtme _________________________ që veprojnë dhe ndikojnë në ———————–
rritjen , _______________, dhe _______________ e organizmave.”

8/2. Qarko përgjigjen e saktë: ( 2 pikë )
Djegia e lëndëve fosile (naftë,gaz natyror, qymyr, etj.) kontribuon në këto proçese të dëmshme:
a) ngrohja globale nëpërmjet çlirimit të gazeve serrë
b) shiu acid
c) cilësia e varfër e ajrit
d) të gjitha dukuritë e mësipërme
Njesi testi nga lendet:
1.Diagnostikimi parregullsive ne mjetet e transportit
2.Sistemet moderne ne mjetet e transportit
Ing.Vojsava Delilaj

9. Cilat jane tre qarqet me te rendesishme te kontrrollit elektronik ne motorret me injeksion benzine.
(3 pike)
a.
b.
c.
10. Nje sistem i kontrrollit elektronik tipik perbehet nga 3 komponente kryesore.Cilet jane komponentet?: ( 3 pike )
a.
b.
c.

11. Drejtimi i ndricimit te llampave te fenereve kryesore realizohet me 2 menyra.Cilat jane ato?
(2 pike)
a.
b.

12. Qarko pergjigjen e sakte: ( 3 pike)
A. Ne nje sistem frenimi te paisur me ABS ,diagnostikohen parregullsi ne sensorin e shpejtesise se rrotes automjetit?

Po Jo

B. Ne nje sistem AIR-BAG (sistemi i “jastekut”te ajrit),,kur identifikohet nje pjese me difekt ajo riparohet?

Po Jo

C. Shume sensore qe dergojne informacione ne ECU-ne e motorrit,duhet te sigurojne te dhena edhe per paketen
elektronike (centralinen) te transmisionit automatik?
Po Jo

13. Ploteso fjalite e meposhtme: ( 2 pike)
13/1. Studimet e shumta ne fushen e diagnostikimit te parregullsive ne motorret me drejtim elektronik,kane nxjerre
perfundimin se ,————% e problemeve qe ndikojne ne ndryshimin e karakteristikave te punes motorrit,shkaktohen
nga mekanizmat e sistemet e tij dhe vetem ————-% e tyre i perkasin sensoreve,kompjuterave dhe vepruesve.
13/2. Ne sistemet vet-diagnostikuese (sistemet kontrroll-kompjuter),cdo parregullsi e verejtur jepet si ———————–
————–,qe eshte vendosur ne memorien e kompjuterit.

14. Cila menyre diagnostikimi perdoret per te diagnostikuar parregullsite ne sistemin e amortizimit elektronik?
( 1 pike)

a. mekanik me dore
b. me kompjuter
c. me sy
d. me veshe

15. Cilat jane 2 kontrrollet paraprake qe ju behen sistemeve kompjuterike ne automobil?
(2 pike)
a.
b.

16. Cilat jane kater avantazhet kryesore te perdorimit te kontrrollit elektronik. ( 4 pike )
a.
b.
c.
d

17. Plotesoni fjalite e meposhtme me fjalet e duhura te vendosura ne kllapa: ( 2 pike )
( sensoret,percjellesit,akuatoret,daljet e tyre)
17/1 Kontrrolli me ohmeter digital perfshin…………………………
17/2 Kontrrolli me voltmeter digital perfshin……………………….
18. Nje sistem i ajrit te kondicionuar ne automjet ( AC),kryhen kater funksione baze.Cilat jane?
( 4 pike )
1.
2.
3.
4.

19. Qarko sistemin modern qe nuk ben pjese ne sistemet moderne te meposhtme te sigurise se levizjes se automjetit:
( 1 pike )
a. Sistemi ABS ( sistemi i bllokimit te frenimit )
b. Sistemi i shuarjes se goditjeve,gjate levizjes
c. Sistemi kondicionimit te ajrit AC
d. Sistemi i drejtimit elektronik te transmisioneve
e. Sistemi i AIR BAG ( “jastekut” te ajrit )

20. Emerto elementet perberes te kesaj bllokskeme,te nje sistemi kompjuterik te injektimit te lendes djegese. ( 3 pike )
Bllokdiagrama tregon ne krahun e djathte sensoret dhe ne krahun e majte vepruesit.Kjo diagrame mundet te ndihmoje
gjate gjetjes se difektit se cili sensor ndikon ne prishjen e regjimit normal te punimit te sistemit.