Test-Teoria profesionale te integruar (drejtimi “Elektroteknik” Niveli II )

TESTI
Per provimin perfundimtar te :
Teorise profesionale te integruar (drejtimi “Elektroteknik” Niveli II )
Emri I nxenesit __________________________________Klasa 12__
Perpara se te filloni te plotesoni me shkrim pergjigjet e testit lexoni me vemendje udhezimet e meposhtme :
-Kohezgjatja e provimit eshte 120 minuta
-Pergjigjet e testit plotesohen me shkrim (stilolaps)
-Testi permban 20 pytje
-Pergjigjet e pytjeve te testit plotesohen vetem njehere dhe cfaredo korigjimi e ben pergjigjen te pa vlere
-Testi permban nje maksimum prej 50 pikesh
-Skema e vendosjes se notes ,sipas pikeve qe do te fitoni eshte si ne tabelen e meposhtme :

Piket e fituara Notat
0-20 4
21-25 5
26-30 6
31-35 7
36-40 8
41-45 9
45-50 10

-Mos harroni te shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj ne vendin e caktuar mesiper
-Mos benI asnje shenim ne ndarjen e meposhtme te rezervuar vetem per vleresuesit
-Per perdorim vetem nga vleresuesi

Njesia etestit

1 2/1 2/2 3 4 5 6 7 8/a 8/b 9 10 11

Piket
Njesia etestit

12 13 14 15 16 17/a 17/b 18 19 20

Piket

TOTALI I PIKEVE ( ) Nota ( )
Kryetari Anetar Anetar
_____________ _______________ _______________
( ) ( ) ( )

Njesi testi nga lenda: Bazat e sipermarrjes
Qarko pergjigjen e sakte
Rretho shkronjen perpara pergjigjes se sakte ne pyetjet e meposhteme
1. Cili nga elementet e meposhtem percakton misionin e organizates se biznesit ose sipermarrjes .
a) Pse ajo ekziston .
b) Cfare funksionesh ajo do te kryeje ?
c) Per cilin dhe si do te kryeje . Pike ( 1 )
d) Apo te gjitha ?
2. Sipermarrja eshte aftesia per te ndertuar nje aktivitet fitimprures ?
Po Jo Pike ( 1 )
2.1 Forma e pare ne te cilen realizohet nje iniciative sipermarrese
eshte nje biznes ?
Po Jo Pike ( 1 )
2.2 Madhesia e nje biznesi varet nga ?
a) Numri I punonjesve Po Jo
b) Xhiroja vjetore Po Jo
c) Madhesia e fitimit Po Jo
d) Numri I popullsise Po Jo Pike ( 1 )
3.Renditni 4 kriteret qe duhet te kete tregu I segmentuar
1)_______________ 3)_________________
2)_______________ 4)_________________ Pike ( 2 )
4.Trego etapat e kontrates ( kolektive ) te punes
a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________
d) _____________________________________________________________
Shpjegoni shkurtimisht ato :
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Pike ( 4 )
Njesi testi nga lenda:Teknologji elektrike
5-Voltmetri shrben per kontrollin e izolimit kundrejt tokes te impianteve elektrike

Po Jo
1 pike
6- Qarko pergjigjen e sakte:
Lidhja e shkurter shoqerohet me ndryshimin e ketyre parametrave te energjise elektrike:
1-Rryma rritet disa here mbi vleren nominale
2-Tensioni ulet shume
2 pike
7-Rendit pese paisje shkycese te tensionit te larte
1.______________________________________
2._________________________________
3.__________________________________
4. ________________________________
5- ________________________________ 5 pike

8/a .Permend 2 menyra te kufizimit te rrymes se lidhjes se shkurter :
1._____________________________________
2._______________________________________
2 pike
8/b Analizo njeren nga variantet e skemave per kufizimin e rrymave te lidhjes se shkurter

2 pike

9-Analizo metoden e frymemarjes artificiale kur kemi te pranishem vetem nje person

2 pike

10-Analizo veprimin mbrojtes te nulezimit

2 pike
11-Vlereso efektin elektrodinamik te rrymave te lidhjes se shkurter

2 pike
12-Vlereso efektin termik te rrymave te lidhjes se shkurter

2pike

Njesi testi nga lenda :Furnizimi me energji elektrike I mjediseve civile dhe industriale
13-Paraqitja grafike e ndryshimit te ngarkeses ne varesi te kohes quhet diagrame e ngarkeses

Po Jo
1 pike
14- Sinjalizimi I avarise sherben:
a)Per te lajmeruar personelin e sherbimit per difektet e mundeshme ne rrjet
b) Per shkycjen e celesit nen veprimin e mbrojtjes rele
c) Per te percaktuar gjendjen e celesave dhe ndaresve
2 pike
15-Ne sa kategori ndahen konsumatoret e energjise elektrike e kush perfshihet ne secilen prej tyre

1._________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5 pike

16-Analizo perse duhet te behet rritja e koeficientit te fuqise
1.____________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________

2 pike
17/a Trego dy menyra te rregullimit te tensionit
1._________________________________________
2._________________________________________
2 pike
17/bFol per rregullimin e U me ane te ndryshimit te raportit te transformimit te transformatorit

2 pike
18-Te percaktohet koha e shfrytezimit te ngarkeses me te madhe nqs grafiku vjetor i ngarkeses eshte paraqitur ne figure

2 pike
19-Vlereso dallimet ndermjet kompensatorit sinkron e kondensatorit statik
1._____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
2pike
20- Te percaktohen humbjet e energjise gjate vitit te nje linje ajrore trefazore me gjatesi L=7km
Me ro=0,38 om/km nqs konsumatori qe ushqehet prej saj ka grafikun vjetor te ngarkeses te paraqitur ne
Ushtrimin e mesiperm
2 pike

Celesi I pyetjeve

Lenda : Bazat e sipermarrjes
P1
Misioni I organizates se biznesit ose sipermarrjes percakton :
Pse ajo ekziston .
C’fare funksionesh ajo do te kryeje .
Per cilin dhe si do ti kryeje . Pike ( 1 )
Per cilin dhe si do ti kryeje .
Pra te gjitha elementet e mesiperm ( alternative D te gjtha ).

P2
1. Sipermarrja eshte aftesia per te ndertuar nje aktivitet fitimprures ?
Po Jo Pike ( 1 )
2.1 Forma e pare ne te cilen realizohet nje iniciative sipermarrese
eshte nje biznes ?
Po Jo Pike ( 1 )
2.2 Madhesia e nje biznesi varet nga ?
a) Numri I punonjesve Po Jo
b) Xhiroja vjetore Po Jo
c) Madhesia e fitimit Po Jo
d ) Numri I popullsise Po Jo Pike ( 1 )

P3
Kater kriteret qe duhet te kete tregu I segmentuar jane si meposhte :
1) i indetifikueshem dhe I matshem
2) i kapshem ( I arritshem )
3) i rendesishem
4) i pergjegjshem ose te pergjigjet Pike ( 2 )
P4
Etapat e kontrates kolektive te punes jane :
a) Kerkesa

b) Forma
c) Depozitimi
d) Zgjidhja e kontrates
Shpjegimi I kater elementeve
a 1 Kerkesa per fillimin e bisedimeve per lidhjen e kontrates kolektive te punes behet me shkrim .
a 2 Kontrata kolektive e punes eshte e vlefshme vetem ne forme te shkruar . ajo duhet te nenshkruhet nga te gjitha palet .
a 3 Punedhenesi duhet te depozitoje origjinalin e kotrates kolektive te punes mbrenda 5 diteve nga data e perfundimit
te kesaj marreveshje .
a 4 kur shkelet kontrata gjykata vendos detyrimin e pales fajtore per shlyerjen e demit te shkaktuar ndaj pales tjeter .
Pike ( 4 )
Celesi I pyetjeve :Lenda Teknologji elektrike
5)Qarko Po 1 pike
6) Qarko 1 dhe 2
2pike
7) 1-Ndaresit
2-Ndaresit e ngarkeses
3-Ndaresit e fuqise
4-Siguresat
5-Celesat e fuqise
5 pike
8/a 1- Me ane te zgjedhjes se skemave racionale te lidhjes se elementeve te ndryshem te impiantit elektrik
2-Me ane te rritjes artificiale te rezistences se qarkut te lidhjes se shkurter
2 pike
8/b Lidhja e gjeneratorit me shinat te behet sa me larg njeri tjetit Ne figura tregohen dy menyra te lidhjes se gjeneratorit me
shinat ne impiantin 6,3 KV,Largesia a2>a1 meqe R=þ

Eshte I njejti material dhe þ eshte e njejte,S eshte I njejte meqe a2>a1 atehere R2>R1 U rrit rzistenca qe con ne
zvogelimin e rrymave te lidhjes se shkurter Ilsh 2<Ilsh 1 2 pike
9-Pas clirimit nga rryma ,nqs viktima nuk merr fryme ose merr me nderprerje,ose nuk I rreh zemra,duhet ti behet menjehere
frymemarje artificiale.Kur gjendet nje shpetues viktimen e shtrin permbys,me krahun e majte te shtrire pertej kokes dhe
koke te vendosur ne krahun e djathte .Koka I kthehet ne te majte ,qe shpetuesi te kete mundesi te shikoje fytyren e
tij.Shpetuesi qendron mbi gjunje te vendosur nga te dyja anet ,prane kellqeve te viktimes ,ve shuplakat mbi brinjet e
poshtme te tij duke I mbajtur vazhdimisht krahet te shtrire (pa perkulur berrylat )nje here u meshon brinjeve me peshen e
trupit te vet ,duke u perkulur perpara dhe pastaj pa hequr duart nga shpina e viktimes e terheq peshen e trupit te vet nga
shpina e viktimes ,duke u drejtuar prap Keto levizje I perserit ritmikisht dhe pa nderprerje sipas ritmit te frymemarjes se vet
2 pike
10-Nulezim mbrojtes quhet lidhja metalike e posacme me piken neutrale e pjeseve metalike jo rrymesjellese qe mund te
hyjne nen tension per shkak te prishjes se izolacionit. Ne saje te nulezimit mbrojtes ,shpimi I izolimit te nje faze me token ka
pasoje formimin e nje qarku te shkurter dhe shkycjen automatike brenda nje kohe te shkurter te paisjes se demtuar

2 pike

11-Rrymat e medha te lidhjes se shkurter duke kaluar neper percjelles ,shina e paisje te ndryshme krijojn e fusha
magnetike te fuqishme qe behen shkak per veprime elektrodinamike te rrezikshme per punen normale te ketyre instalimeve

Forca elektrodinamike qe veprojne midis dy percjellesve paralele me seksion te cfaredoshem,neper te cilat kalojne rrymat i1
dhe i2,percaktohet me formulen
F= 2,04 kf i1.i2 l/d 10⁻⁷ (N)
I1 dhe i2 vlerat e castit te rrymave ne amper
Kf-koeficienti I formes

l-gjatesia e percjellesve paralel ne m
d-largesia ndermjet aksit te percjellesve.ne m
Kjo force eshte e shperndare njetrajtesisht gjate gjithe gjatesise se percjellesve por ne do ta marrim te perqendruar ne mes
te gjatesise se percjellesit(figura )
2 pike
12-Efekti termik I rrymave te lidhjes se shkurterTemperatura e nje elementi ne instalimin e lektrik Tnp percaktohet nga
temperature e mjedisit Tmj dhe temperature qe shkaktohet nga kalimi I rrymes se punes Trp
Tnp=Tmj+Trp
Kur ndodh lidhje e shkurter psh ne kohen t1 kesaj temperature I shtohet dhe temperature e lidhjes se shkurter Tlsh keshtu
qe ne castin e shkyces se qarkut ne kohen t2 per shkak te veprimit te aparatures mbrojtese ,temperature arrin vleren
maksimale:
Tmax+Tnp+Tlsh
Mbas ketij casti ne qark nuk kalon me rryme dhe temperature ulet dhe behet sa e mjedisit rrethues

2pike
Celesi I pyetjeve :Lenda Furnizimi me energji elektrike I mjediseve civile dhe industriale

13) Po
1 pike
14-Qarko a dhe b
2 pike

15 Ne tre kategori
1-Ne kategorine e pare hyjne konsumatore me pergjegjesi,nderprerja e furnizimit me energji e te cileve behet shkak per
rrezik jete te njerezve,demtim paisje,prish prodhimin,ndal per nje kohe te gjate punen,prish punen e transportit publik dhe
crregullon jeten e qyteteve te medha (parashikohet burim rezerve)
2-Ne kategorine e dyte hyjne konsumatore jo shume te rendesishem nderprerja e punes se te cileve ka pasoje vetem
mosrealizimin e planit (Nqs ka lverdi ekonomike ka burim rezerve )
3-Ne konsumatore te kategorise se trete perfshihen ato jo shume te rendesishemsi repartet ndihmese te uzinave
,ndermarjet e vogla artizanale me nje nderrese,rajonet e fshatrave ,te cilet nuk duan burim rezerve
5 pike
16-Rritja e koeficientit te fuqise sjell:
1-Shfrytezim me racional te gjeneratorit e transformatorit
2-Zvogelim te rrymes se plote
3-Zvogelim I humbjeve te fuqise aktive ne hallka te ndryshme te transmetimit
2 pike
17/a 1-Me ane te ndryshimit te U te gjeneratorit ne centralin elektrik
2- Me ane te ndryshimit te madhesise se fuqise reaktive qe kalon ne rrjet
2 pike
17/bKjo metode perdoret per rregullimin e tensionit pas periudhash te gjata stinore se duhet te shkycet transformatori e
konsumatoret mbeten pa energji Transformatorete e medhenj kane nga ana e tensionit te siperm dy degezime me nga 2.5%
me lart dhe dy degezime me nga 2.5% me poshte se tensioni I kapseve kryesore Transformatoret e vegjel kane nje degezim
per 5 % me lart dhe nje degezim per 5 % me poshte se tensioni I kapseve kryesore
2 pike
18-
T = ∑ I ∆t / Imax = (100.2000+80.3000+50.2500+27.8.1260)/ 100= 6000 ore
2 pike
19 )1-Kompensatori sinkron punon edhe si gjenerator edhe si konsumator I fuqise reaktive induktive ndersa kondensatori
statik vetem si gjenerator I fuqise reaktive induktive
2-Rregullimi I U me ane te kompensatorit behet ne menyre te rrjedheshme ndersa me kondensatorin statik ne menyre te
shkallezuar
3-Kondensatori statik nuk ka pjese te rrotullueshme e nuk ka nevoje per personel te perhershem
2 pike
20- A=3 R ∑ (I1² ∆t1+I2²∆t2+I3²∆t3 +I4² ∆t4) 10³= 2.66.(100².2000+ 80² .3000+ 50². 2500 + 27.8² 1260 ). =385000 kwh
R=r0.L=0.38.7=2.66 om.

2 pike